Privacyverklaring

Privacyverklaring

Ingangsdatum mei 2018

De Vereniging Zorgcoöperatie Rooi (ZCR) streeft ernaar om uw privacy te respecteren en te beschermen.
In deze privacyverklaring vindt u onze gegevens, leest u wat persoonsgegevens zijn, wat onder verwerking van
persoonsgegevens wordt verstaan en voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken. Verder, wat
uw rechten zijn , wat we doen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig worden verwerkt en hoe lang
deze worden bewaard.

Deze privacyverklaring is van toepassing als u onze website ( www.zorgcoöperatierooi.nl ) bezoekt, een bestelling
plaatst of een overeenkomst sluit.

De verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de toepasselijke gegevensbeschermingswetten en de
aankomende Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (Verordening (EU) 2016/679) is Vereniging
Zorgcoöperatie Rooi, gevestigd te 5492 CT Sint-Oedenrode, Odendael 3.

Onze gegevens
Zorgcoöperatie Rooi ( ZCR )
Odendael 3
5492 CT Sint-Oedenrode (Meierijstad per 01 01 2017)

Tel:
0413- 760032
KvK: 62855662

www.zorgcoöperatierooi.nl
info@zcrooi.nl

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over u, waarmee u rechtstreeks of direct
identificeerbaar bent.

Verwerking persoonsgegevens

Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we:
Het verzamelen, vastleggen,ordenen,bewaren,bijwerken,wijzigen,opvragen,raadplegen,gebruiken,verstrekken
door middel; van doorzending, verspreiding of enige ander van terbeschikkingstelling, samenbrengen,met elkaar
in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van uw persoonsgegevens.

Doeleinden
Uw persoonsgegevens verwerken we voor de volgende doeleinden:
– Hierdoor hebben we de mogelijkheid met u contact op te nemen.
– De uitvoering van de overeenkomst wordt daardoor mogelijk.
– De nieuwsbrieven te versturen.
– Klantenonderzoek te doen.

Wij hebben hiervoor uw toestemming nodig.
Alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden zullen wij verwerken.

Uw persoonsgegevens verwerken we daarnaast om wettelijke verplichtingen na te komen, onze
dienstverlening te verbeteren, klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen.
We verkopen uw persoonsgegevens nooit door aan derden.

U hebt ook rechten.
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij hebben verwerkt?
Stuur dan een e-mail naar info@zcrooi.nl met het verzoek tot inzage in uw gegevens..
Uiterlijk binnen vier weken krijgt u een reactie op uw verzoek.
Zijn uw persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend voor de doeleinden waarvoor ze zijn
verwerkt of op andere wijze in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens of andere wetgeving, dan hebt
u recht op correctie van uw gegevens.

Correctie houdt in verbetering, aanvulling, verwijdering of bescherming van uw persoonsgegevens.
Stuur uw verzoek naar info@zcrooi.nl, of neem telefonisch contact met ons op.
Veiligheid.

Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten ook persoonlijk blijven.
Wij vinden het net zo belangrijk als u dat uw gegevens niet op straat terecht komen of onrechtmatig worden
verwerkt. Wij passen daarom alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om uw gegevens
veilig te verwerken.

Bewaring persoonsgegevens.
We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden.
Indien er wettelijk voorschriften van toepassing zijn op de bewaring zullen wij deze in acht nemen.

Medische gegevens.
Deze worden voor zover nodig opgeslagen in het archief achter slot en grendel.
Zijn alleen toegankelijk voor de zorgcoördinatoren en zorgcoaches, welke deze gegevens met u besproken
hebben en vanuit hun functie volledige geheimhouding hebben.
Deze gegevens worden nooit naar derden uitgewisseld.